ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ปรัชญา

"มุ่งเน้นให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส่งเสริมกีฬา พัฒนาตามศักยภาพ"

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

อัตลักษณ์

"ยิ้มได้ ทักทายเป็น"

วิสัยทัศน์

"พัฒนาผู้พิการให้พึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน"

พันธกิจ

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.พัฒนาการจัดการศึกษาของคนพิการให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการศึกษา

๔.มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึงให้มีความสามารถ พึ่งพาตนเองได้

๕.เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เป้าประสงค์

๑.ศูนย์มีคู่มือ/แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการพัฒนาศักยภาพสำหรับคนพิการทุกประเภท

๒.คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

๓.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคนพิการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

๔.ศูนย์การศึกษาพิเศษมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ.

๕.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

กลยุทธ์

๑.พัฒนาคนพิการให้เต็มศักยภาพ

๒.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

๓.พัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพ

๔.เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๕.พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง

Valid XHTML 1.0 Strict