ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ปรัชญา

"มุ่งเน้นให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส่งเสริมกีฬา พัฒนาตามศักยภาพ"

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

อัตลักษณ์

"มารยาทดี มีจิตอาสา พึ่งพาตนเอง"

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔"

พันธกิจ

๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึงให้มีความรู้ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้

๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

๑.ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๒.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยความร่วมมือจากภาคีเครือค่าย

๓.มีระบบการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

Valid XHTML 1.0 Strict