ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดยาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

.

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มูลนิธิคุณพุ่ม2561ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรีประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 5,000 บาท ท่านใดมีความประสงค์นำบุตรหลาน นักเรียนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาทุนสามารถ (ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เป็นโรงเรียนประจำ ไม่สามารถขอรับได้) กรณีเกินจำนวนโควต้าและมีคะแนนจากการพิจารณาเท่ากันก็จะให้สิทธิผู้พิการออทิสติกที่สมัครก่อนตามกำหนดเวลา และผู้พิการอื่นๆตามลำดับดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ ปิดรับสมัครในวันที่ 10 กันยายน 2561 >>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับทุน

>>>ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมไหว้ครู2561วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนางชญาดา นาควัชรานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ลูกศิษย์น้อมระลึกถึงครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ตามประเพณีวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคม

>>>รูปกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง2561วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัด การประชุมผู้ปกครอง โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา เป็นประธานในการเปิดงาน เป็นการพบประครูประจำตัวและผู้ปกครอง เพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561

>>>รูปกิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยะธรรม ศูนย์การศึกพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมปฏิบัติธรรมปี2561วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัด อบรมคุณธรรม จริยะธรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พร้อมเพรียงกัน ณ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีท่านเจ้าอาวาส "พระครูญาณเพชรรัตน์" (เทวินทร์ สีสุกใส) เป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายธรรมในครั้งนี้

>>>รูปกิจกรรม

จัดบูธหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"จังหวัดเพชรบุรี

ออกหน่วยบ้านแหลมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการบ้านแหลมและห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้ออกหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร์ในพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำทุกเดือน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี เป็นประธานในการจัดงาน ณ วัดเกาะแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาศึกษาดูงาน

นักศึกษาดูงานวันศุกร์ ที่ 4 พฤษถาคม 2561 น้องๆนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม จึงขออนุญาตเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วย ครูนพพร ตุ้มทอง ให้ความรู้และบรรยายแก่นักศึกษา

>>>รูปกิจกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์มหาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวงครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดี โดยร่วมแบ่งปันความสุขกับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน พร้อมกับนำสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาบริจาค และได้ให้คำแนะนำกับคณะครูและผู้ปกครองในเรื่องของการ (แก้ไข้การพูด) ในเด็กพิเศษ

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญ วันสงกรานต ประจำปี 2561์

วันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2561 มีการจัดกิจกรรม "งามอย่างไทยวิถี สืบสานประเพณีสงกรานต์" คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยผู้ปกครองและเด็กๆได้มีการแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยะธรรม ศูนย์การศึกพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมปฏิบัติธรรมปี2561วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัด อบรมคุณธรรม จริยะธรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พร้อมเพรียงกัน ณ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีท่านเจ้าอาวาส "พระครูญาณเพชรรัตน์" (เทวินทร์ สีสุกใส) เป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายธรรมในครั้งนี้ >>>รูปกิจกรรม

จัดบูธหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"จังหวัดเพชรบุรี

ออกหน่วยบ้านแหลมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการบ้านแหลมและห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้ออกหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร์ในพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำทุกเดือน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี เป็นประธานในการจัดงาน ณ วัดเกาะแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี >>>รูปกิจกรรม

นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาศึกษาดูงาน

นักศึกษาดูงานวันศุกร์ ที่ 4 พฤษถาคม 2561 น้องๆนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม จึงขออนุญาตเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วย ครูนพพร ตุ้มทอง ให้ความรู้และบรรยายแก่นักศึกษา >>>รูปกิจกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์มหาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวงครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดี โดยร่วมแบ่งปันความสุขกับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน พร้อมกับนำสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาบริจาค และได้ให้คำแนะนำกับคณะครูและผู้ปกครองในเรื่องของการ (แก้ไข้การพูด) ในเด็กพิเศษ >>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญ วันสงกรานต ประจำปี 2561์

วันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2561 มีการจัดกิจกรรม "งามอย่างไทยวิถี สืบสานประเพณีสงกรานต์" คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยผู้ปกครองและเด็กๆได้มีการแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี >>>รูปกิจกรรม

พิธีมอบทุนการการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 2560 ศูนย์การศึกพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม2560วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายวีระ แก้วกลัยา ผู้อำนวยการฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2560 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ได้จัดสรรทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) >>>รูปกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย นายพงศ์ธร พูลเกตุ

แสดงความยินดีกับ นายพงศ์ธร พูลเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศธร พูลเกตุ นักกีฬาบอคเซีย ตัวแทนทีมชาติไทย นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากกีฬาบอคเซีย อาเซียนพาราเกมส์ ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย >>>รูปกิจกรรม

งานวันคนพิการสากลปี ๒๕๕๙

งานวันคนพิการสากลปี๕๙ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบรี ร่วมงานวันคนพิการสากลปี ๒๕๕๙ ในการจัดบูธกิจกรรมนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี >>>รายละเอียดรูปกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

กีฬาสี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการแข่งขันกีฬาสีระหว่างนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อสร้างเสริมความสามารถของนักเรียน และการรู้จัก แพ้ ชนะ รู้จักอภัยในเกมกีฬา ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ >>>รายละเอียดรูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนรู้จักวันสำคัญทางศาสนาจึงได้จัดกิจกรรมการเวียนเทียน ณ วัดอัมพวันปิยาราม จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ >>>รายละเอียดรูปกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "โคราชเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี(นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี)ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "โคราชเกมส์" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมส่งนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบอคเซีย เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี ผลการแข่นขัน นายเชาวลิต แสงจินดา ได้รับเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว และเหรียญเงิน ประเภทคู่ BC3 นายพงศ์ศธร พูลเกตุ ได้รับเหรียญเงิน ปะเภทคู๋ BC3 และนายเจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว BC1

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี มาบริจาคของ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน ๔๐ กล่อง มอบแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี มาบริจาคของสถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี มาบริจาคของ

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยภายในงานกิจกรรมมีการจับของขวัญ มอบทุนการศึกษา มอบของที่ระลึกของขวัญเนื่องในงานต้อนรับปีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัย วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

จุดเทียนวันพ่อจุดเทียนวันพ่อ

จุดเทียนวันพ่อจุดเทียนวันพ่อ

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๗ ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตักบาตรวันพ่อตักบาตรวันพ่อ

ตักบาตรวันพ่อตักบาตรวันพ่อ

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรีได้มาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ นำโดยท่านผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยท่านผู้อำ นวยการชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กพิการในการเข้ามารับการตรวจสุขภาพ ให้เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะพยาบาลที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียนพิการเป็นอย่างสูง

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเษศประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพ่ม โดยมี ท่าน ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนทั้งหมดจำนวน ๑๐๐ ทุน

มหกรรมงานอาชีพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ภาคกลาง ครั้งที่ ๑

ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมงานมหกรรมงานอาชีพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาศ ภาคกลาง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

โครงการ "ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูร่วมทั้ง 3 รุ่นทั้งหมด 48 ครอบครัว มีการซักถามปัญหาต่างๆในการฝึกสอนให้มีประโยชน์สูงสุด

Valid XHTML 1.0 Strict