ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ตามรายการดังนี้

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง

Downlond รายละเอียด

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามรายการดังนี้

1. อุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ จำนวน 2 ชุด

2. อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจำนวน 2 ชุด

Downlond รายละเอียดประกาศเชิญชวน

Downlond รายละเอียด

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict