ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

-วางแผนกำหนดนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการให้สอดคล้องกับนโยบายการ จัดการศึกษาเพื่อคนพิการแห่งชาติ และนโยบายระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ

-จัดการศึกษา ในลักษณะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และบริการเฉพาะครอบครัว

-จัดทำส่งเสริม และประสานงาน การจัดทำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลให้แก่คนพิการและแผนบริการเฉพาะครอบครัว

-จัดระบบส่งเสริมต่อคนพิการ ประสานงาน และกำกับดูแล การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในจังหวัดที่ได้รับผิดชอบ

-จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดรวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษา

-เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการระดับจังหวัดและในเขตพื้นที่การศึกษา

-ประสานงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

-จัดทำรายการ จัดการศึกษา เพื่อคนพิการ ในจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา

-จัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการในจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา

-จัดการศึกษาให้แก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลในจังหวัด

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

อ่างน้ำบำบัด

ห้องเรียน

Valid XHTML 1.0 Strict