ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

ผลงานวิชาการ งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

คลังความรู้

คลังความรู้ สำหรับผู้ปกครองนำไปฝึกบุตร-หลาน ขณะอยู่บ้าน

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด

ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ทุนคุณพุ่ม ประจำปี 2563ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งค์ดาวน์โหลดนี้

>>>ดาวน์โหลด

หนังสือ เรื่องขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ดาวน์โหลด

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครสมานสามัคคี สร้างความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา  เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชีบุรี และคณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ อัมพวันปิยาราม พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด เพื่อสร้างความสามัคคีและทำความดีร่วมกับครู ผู้ปกครองและนักเรียน

>>>รูปกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2563 พร้อมนำผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวคนึง เปี่ยมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหม้อ ในการให้ความรู้การป้องกันและรับมือจากเชื้อไวรัสโควิด19 (Covid-19) ในระหว่างการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมประชุมผู้ปกครองได้ดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

>>>รูปกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)

เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มา ณ โอกาสนี้

>>>รูปกิจกรรม

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหม้อและนายศุภชัย ธาราศานิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โดยการตรวจเยี่ยมได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมงานวันคนพิการสากลประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 🖱️ดาวน์โหลดแบบขอสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ที่

>>>แบบขอสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

สแกนคิวอาร์โค้ดแบบขอทุนคุณพุ่ม>>>คิวอาร์โค้ดแบบขอทุนคุณพุ่ม

กิจกรรมงานวันคนพิการสากล

กิจกรรมงานวันคนพิการสากลวันศุกร์ที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ณ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้โอกาสแก่คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและรณรงค์เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้างสรรพสินค้า BLUPORT และพิพิธภัณฑ์ภาพ ๔ มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื้นได้อย่างมีความสุข

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562วันศุกร์ที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ผู้เรียน สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง และมีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลจังหวัดเพชรบุรี

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรีวันอังคารที ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการส่งต่อ (Day Camp) ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี บรรยายเรื่องแนวทางการรับสมัครนักเรียน การจัดการศึกษา และการฝึกอาชีพของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563วันศุกร์ที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอัมพวันปิยราม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมการเวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพวันปิยราม

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

นักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพุธที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดนักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

วันครู ประจำปี ๒๕๖๓

วันครู ประจำปี 2563วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีนำโดย นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดย นายอรรถพล บัวชุม ได้รับรางวัลประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายทศพร คงทอง นางวรรณวลัยแดงฉ่ำ และนางสาวอนุศรา แบนอภัย ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา วันครู ๒๕๖๓

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2563

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงสถิตย์เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วหล้าตราบนิรันดร์ และมีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

มูลนิธิคุณพุ่มวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๐๐ ทุน มีเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้ารับพระราชทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและนำเด็กที่ได้รับทุนเข้ารับทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาพระราชทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ อันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กพิการ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เป็นการมอบทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดมูลนิธิคุณพุ่ม

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบรถวีลแชร์สำหรับเด็กพิการจากประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจแบ่งปันรอยยิ้มส่งมอบความสุข

โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจแบ่งปันรอยยิ้มส่งมอบความสุขวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้ปกครอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเสริมสร้างทักษะด้านสังคม

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการนิติศาสตร์ร่วมใจแบ่งปันรอยยิ้มส่งมอบความสุข

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

วันลอยกระทงปี62วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้ปกครอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเสริมสร้างทักษะด้านสังคม

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดวันลอยกระทงปี62

วันปิยมหาราช ๒๕๖๒

วันปิยมหาราช62วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายพระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดวันปิยมหาราช62

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มูลนิธิคุณพุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ คน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจจารณาเพื่อให้การดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>>โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พมจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่มเป็นฝ่ายประสานงานในการดำเนินการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับสมัครและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ผู้สสมควรได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่มเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแลัว จำนวน ๑๐๐ ทุน ซึ่งมีผู้สมัครมาจำนวน ๑๔๒ เกินโควตาที่กำหนดจำนวน ๔๒ ทุน ทางคณะกรรมการพิจรณาทุนได้ประานขขอความอนุเคราะห์จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหววัดเพชรบุรี ให้ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน ๔๒ ทุน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจจารณาเพื่อให้การดำเนินการเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>>โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนจากพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมพาน้องดูหนัง เดินเที่ยวห้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พาน้องดูหนัง62วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมพาน้องดูหนัง เดินเที่ยวห้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ห้างโรบ้นสัน จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดพาน้องดูหนัง62

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมอนุกรรมการจังหวัด62วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพัชนีย์ สรรค์วิทยากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดอนุกรรมการจังหวัด62

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุม

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุมวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุม ที่ได้ย้ายมาช่วยราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุม

โครงการเปิดมุมมองน้องคนพิการ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยของจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

โครงการเปิดมุมมองน้องคนพิการ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเพื่อน้องชะอำวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการเปิดมุมมองน้องคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ ณ นฤมลรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมเพื่อน้อง

ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2562ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอประกาศรายระเอียดการสมัครทุนพร้อมใบสมัครดังเอกสารแนบดังนี้

>>>ประกาศการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

>>>แบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครบรอบ ๒๐ ปี

พิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครบรอบ ๒๐ ปี และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำศูนย์ฯ "พระพุทธวชิรเมตตา" ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวรลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้ร่วมถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนผู้พิการ ณ วัดยาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึก

จัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึกวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึก โดยมีนายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดจัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึก

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้บกพร่องทางสติปัญญาอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว นำไปสู่การยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และครูร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ศิลปะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” โดย นายผดุง ไกรศรี (พี่เอ๊าะ) นักเขียนการ์ตูนชื่อดังอย่าง หนูหิ่น อินเตอร์ ให้กับ ขายหัวเราะ ส่วนเด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะบำบัด, กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จาก ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก โดยครูมุก

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3 width=

สโมสรไลออนส์

สเปเชียลโอลิมปิควันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาคกลาง ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสเปเชียลโอลิมปิคมาตราฐาน ได้ทำกิจกรรมร่วมในการพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคม เหมือนบุคคลทั่วไป ณอาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดสเปเชียลโอลิมปิค

สโมสรไลออนส์

สโมสรไลออนส์วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี จากสโมสรไลออนส์สันติภาพ กรุงเทพ สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ และสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2017 ที่ได้มอบโต๊ะหินอ่อนแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 24 ชุด และขอขอบคุณนายยกสโมสรไลออน์ ท่านพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ที่เป็นสะพานบุญให้เด็กๆคนพิเศษในครั้งนี้

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดสโมสรไลออนส์

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน และยังส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมี นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 width=

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย”เพชรบุรีเข้มแข็ง”ณ.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะครู บุคลากรให้การต้อนรับ

>>>รูปกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชลิต วิพัทนะพร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล และนายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยกรผู้ให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา  width=

ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

คิวอาร์โค้ดร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก>>>สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วังยาง ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ทำความสะอาดบริเวรวัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรูัจักการมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562  width=

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการอรรถพล บัวชุม เปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบายเป้าหมายของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีในการพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยกรจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี ให้ความรู้ในหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่ควรทราบ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มีความพร้อมในการส่งต่อและรับการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น(การส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ)

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดประชุมผู้ปกครอง width=

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ทบทวนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ณ ห้องประชุมพัชนีย์ สรรค์วิทยากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

คิวอาร์โค้ดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 >>>สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

คิวอาร์โค้ดกิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน >>>สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม

สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทย

สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบคุณสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดโครงการ แบ่งปัน เพิ่มโอกาสให้น้องปี 4 โดยได้มอบรถเข็นเด็กพิการแบบนั่งและแบบปรับนอน เครื่องอุปโภคบริโภค ชุดเครื่องนอน สื่อการสอน และทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันสงกรานต์ปี๒๕๖๒วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมงานอย่างวิถีไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการเล่นน้ำ ก่อเจดีย์ทราย ตักไข่ ฯลฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการประกวดสื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และแผนการจัดการเรียนเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาการของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครูห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก และครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพ

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพ ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยของจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

_

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2561วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี และอุทธยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>รูปกิจกรรม

_

โครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหุบกระพง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ื่อนำเสนอข้อมูล และจัดกิจกรรมให้ความรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีให้ประชาชน หน่วยงานได้รู้จัก

>>>รูปกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ ผอ.อรรถพล บัวชุม

ต้อนรับผอ.อรรถพลวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ อรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

.

>>>รูปกิจกรรม

กีฬาสี ศกศ.พบ. สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กีฬาสี ศกศ.พบ. สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี ศกศ.พบ. สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการร้างสัมพันธ์สำหรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

>>>รูปกิจกรรม

.

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนผู้พิการ ณ วัดยาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

.

กิจกรรมงานคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมงานคนพิการสากล ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จคณะครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมงานคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

.

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันครูปี2562วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยคณะครูจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต๑ ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสสรรตามเอกสารดังแนบต่อไปนี้

>>>รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๕๖ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผู้มีรายชื่อมีสิทธิประเมินความรู้ ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รับสมัครฯฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน

กิจกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาทรามาธิบดีวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม ค่ายสื่อความหมายด้วยสายใย ครั้งที่ ๑๓ โดยคณะแพทย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการสื่อความหมาย ฝึกพูด ให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

.

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบของขวัญ อาหารการกิน การเล่นเกมมอบของรางวัล สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สร้างความสุขให้แก่เด็กๆ....ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีหวังว่าจะได้รับความเมตตาแบบนี้ในทุกปีต่อไป

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา2561

โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา2561วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพาน้องดูหนัง โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา2561 ในการนี้ทางคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณทางเมเจอร์ซินีเพล็กซ โรบินสันเพชรบุรี ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว

>>>รูปกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดเพชรบุรีปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดเพชรบุรีปีการศึกษา ๒๕๖๑วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดเพชรบุรีปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ทุน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้รับทุนประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต๑ , เขต ๒ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้รับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงปี ๒๕๖๑

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันประดิษฐ์กระทง และจัดกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ อาคารโรงอาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา และถวายบังคม ช่วงเย็น กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

มูลนิธิคุณพุ่ม2561ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรีประจำปีการศึกษา 2561 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากคณะกรรมมการพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุน ดังเอกสารแนบดังนี้

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงจานวนอัตราที่รับสมัครสอบ จึงขอยกเลิกประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และหากมีการดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อใด จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

>>>รายละเอียดการขอยกเลิกประกาศ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ(คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ) โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบดำเนินงาน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตร ๔๕(๓)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

กิจกรรมนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ บ้านปันสุขเพชรบุรีรมย์ ได้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เน้นให้เราทุกคนใช้ชีวิตบนทางสายกลาง “พอมี พออยู่ พอกิน” ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณบ้านปันสุขเพชรบุรีรมย์ที่ได้อนุเคราะห์ในการเข้าเยี่มชมและทำกิจกรรมต่างๆ บ้านปันสุขเพชรบุรีรมย์โฮมสเตย์

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 "วันแม่แห่งชาติ"

.

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศิลปะบำบัด

ศิลปะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

กีฬาและนันทนาการบำบัด

กีฬา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบำบัดให้กับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ดนตรีบำบัด

ดนตรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

คุณธรรมจริยธรรมบำบัด

คุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คงารุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสาร ปปช.07

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>แบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

>>>เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน

>>>เอกสาร ปปช

>>>เอกสารสรุปราคาอาคารก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนบุคคลออทิสติก)และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ครผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย การทำนาเกลือ ทะเลหาดเจ้าสำราญ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

โปรแกรม IEP Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรแกรม IEP Online ใหม่

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

โปรแกรม IEP Online ใหม่Download

คู่มือการติดตั้งเพื่อใช้งานโปรแกรม IEP OnlineDownload

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 7)Download

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 10)Download

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การตั้งค่า Local Language สำหรับ Windows 7Download

การเปลี่ยน FONT ใน IEP Online Program สำหรับ Windows 10Download

กรณี Font ที่ Desktop เพี้ยน (font ตัวเล็กอ่านไม่ออก)

ให้แตกไฟล์และติดตั้งลงเพิ่มในระบบ c\:windows\fontsDownload

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

การพิมพ์ IEP ไปที่ MS Word เช่น เลือกพิมพ์ คป.01 ออกไปที่โปรแกรม Microsoft WordDownload

การ Export รายงานจากโปรแกรม IEP Online 1.61.3 ไปที่โปรแกรม Microsoft ExcelDownload