ผู้อำนวยการศูนย์

..................

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

ผลงานวิชาการ งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มูลนิธิคุณพุ่ม2561ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรีประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 5,000 บาท ท่านใดมีความประสงค์นำบุตรหลาน นักเรียนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาทุนสามารถ (ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เป็นโรงเรียนประจำ ไม่สามารถขอรับได้) กรณีเกินจำนวนโควต้าและมีคะแนนจากการพิจารณาเท่ากันก็จะให้สิทธิผู้พิการออทิสติกที่สมัครก่อนตามกำหนดเวลา และผู้พิการอื่นๆตามลำดับดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ ปิดรับสมัครในวันที่ 10 กันยายน 2561 >>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับทุน

>>>ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมไหว้ครู2561วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนางชญาดา นาควัชรานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ลูกศิษย์น้อมระลึกถึงครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ตามประเพณีวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคม

>>>รูปกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง2561วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัด การประชุมผู้ปกครอง โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา เป็นประธานในการเปิดงาน เป็นการพบประครูประจำตัวและผู้ปกครอง เพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561

>>>รูปกิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยะธรรม ศูนย์การศึกพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมปฏิบัติธรรมปี2561วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัด อบรมคุณธรรม จริยะธรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พร้อมเพรียงกัน ณ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีท่านเจ้าอาวาส "พระครูญาณเพชรรัตน์" (เทวินทร์ สีสุกใส) เป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายธรรมในครั้งนี้

>>>รูปกิจกรรม

จัดบูธหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"จังหวัดเพชรบุรี

ออกหน่วยบ้านแหลมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการบ้านแหลมและห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้ออกหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร์ในพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำทุกเดือน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี เป็นประธานในการจัดงาน ณ วัดเกาะแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาศึกษาดูงาน

นักศึกษาดูงานวันศุกร์ ที่ 4 พฤษถาคม 2561 น้องๆนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม จึงขออนุญาตเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วย ครูนพพร ตุ้มทอง ให้ความรู้และบรรยายแก่นักศึกษา

>>>รูปกิจกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์มหาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวงครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดี โดยร่วมแบ่งปันความสุขกับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน พร้อมกับนำสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาบริจาค และได้ให้คำแนะนำกับคณะครูและผู้ปกครองในเรื่องของการ (แก้ไข้การพูด) ในเด็กพิเศษ

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญ วันสงกรานต ประจำปี 2561์

วันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2561 มีการจัดกิจกรรม "งามอย่างไทยวิถี สืบสานประเพณีสงกรานต์" คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยผู้ปกครองและเด็กๆได้มีการแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศิลปะบำบัด

ศิลปะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

กีฬาและนันทนาการบำบัด

กีฬา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบำบัดให้กับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ดนตรีบำบัด

ดนตรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

คุณธรรมจริยธรรมบำบัด

คุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คงารุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสาร ปปช.07

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>แบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

>>>เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน

>>>เอกสาร ปปช

>>>เอกสารสรุปราคาอาคารก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนบุคคลออทิสติก)และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ครผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย การทำนาเกลือ ทะเลหาดเจ้าสำราญ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

การเรียนการสอนภายในศูนย์

การเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอน