ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

ผลงานวิชาการ งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

คลังความรู้

คลังความรู้ สำหรับผู้ปกครองนำไปฝึกบุตร-หลาน ขณะอยู่บ้าน

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด

ข่าวสารกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

📢ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน📢 📝ขอให้ส่งสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และสำเนาหน้าบัญชี ที่มีเลขที่บัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี (ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในเวลาราชการ)

เอกสารที่แนบประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

เอกสารที่แนบหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(กรณีขอรับทุนรายใหม่)

Website : www.phetburispecial.com

Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) สามารถรับเอกสารและสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 16 หมู่ 4 ซ.หลุมดิน ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาฯ

Website : www.phetburispecial.com

Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารที่แนบประกาศการรับสมัคร

เอกสารที่แนบแบบขอรับทุน

*****ผู้ที่สนใจขอให้ศึกษาประกาศการรับสมัครให้ชัดเจน*****

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ผลงานวิชาการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔☺️🏫ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🏫โดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ณ มาลัย ฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ อำเภอชะอำ 🐘🦒🐆และห้างสรรพสินค้า หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์🍶🥤🍭🍢 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเหมาะสม🙂

.

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔🌄🏵ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🏵นายศุภชัย ธาราศานิต ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน นาย อรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี รองผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้สืบทอดต่อไป ☺️🔸

.

>>>รูปกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว๒๑/๒๕๖๓

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว๒๑/๒๕๖๓วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีโดย นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว๒๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

.

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาการดูแลเด็กพิการ พัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจการดูแลเด็กพิการ

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาการดูแลเด็กพิการ พัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจการดูแลเด็กพิการ☺ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี☺🔸โดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🔸รองผู้อำนวยการ 📜📜จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาการดูแลเด็กพิการ พัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจการดูแลเด็กพิการ 📆📅ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ.โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี 😀เพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม แกเด็กพิการทุกประเภท ทั้งยังฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เรียน ให้มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น🔸😀😍

>>>รูปกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษ เรื่องลักษณะประเภทความพิการและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษ เรื่องลักษณะประเภทความพิการและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา🌟 24 มีนาคม 2564 🌟 ✨ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี✨ จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษ เรื่องลักษณะประเภทความพิการและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีนางประภาศิริ บัวชุม (ครูเก๋)✨ และนางสาวสุธาทิพย์ สุจาคำ (ครูปิ้ง)✨ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรภายในศูนย์ เพื่อพัฒนาความรู้ในการนำไปใช้จริง และมีการจำลองเหตุการณ์การจัดการเรียนการสอนของผู้บกพร่องทางสติปัญญา 🧑‍🏫👩‍🏫✨✨

>>>รูปกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการส่งต่อ (Day Camp)

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการส่งต่อ (Day Camp)24 มีนาคม 2564 👩‍🏫ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี🧑‍🏫 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการส่งต่อ (Day Camp) โดยเป็นการให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล นายวีระ กิ่งแก้ว และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ พร้อมแนะนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 🥰🥰🥰🥰

>>>รูปกิจกรรม

การให้คำปรึกษา การแนะแนว และแนวทางในการส่งต่อ

การให้คำปรึกษา การแนะแนว และแนวทางในการส่งต่อ✨ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี✨ 👨‍🏫ได้จัดอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 👩‍🏫 📌ในหัวข้อเรื่อง การให้คำปรึกษา การแนะแนว และแนวทางในการส่งต่อ โดยมี นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์อัจฉริยกุล ครูจิตวิทยา เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

.

>>>รูปกิจกรรม

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ว่าด้วยการเงินและพัสดุ)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ว่าด้วยการเงินและพัสดุ) ☺๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔☺ 🌄ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🌄 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ว่าด้วยการเงินและพัสดุ)💵💰💸

.

>>>รูปกิจกรรม

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมพาน้องดูหนังและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมพาน้องดูหนังและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 🧡๕ มีนาคม ๒๕๖๔🧡 🌄ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🌄 โดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ได้จัดโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมพาน้องดูหนังและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน☺️ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก การร่วมกิจกรรมทางสังคม ได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

.

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรม วันมาฆบูชา

กิจกรรม วันมาฆบูชา 😊25 กุมภาพันธ์ 2564😊 🌄ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🌄 โดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา ร่วมฟังธรรมเทศนา ถวายเครื่องไทยธรรม เวียนเทียนรอบโบสถ์🙏 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดอัมพวันปิยาราม 🙏

.

>>>รูปกิจกรรม

ติดตามพัฒนาการและหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิการ

ติดตามพัฒนาการและหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิการ☺️วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2564 ☺️ 🔶นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 🔸🔹นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🔹🔺 พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ➡️➡️ติดตามพัฒนาการและหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิการแทนครอบครัวกว่าบุ ได้แก่ เด็กหญิงหน่อตุ๊ลุ กว่าบุ และเด็กชายจอพอโล๊ะ และเด็กชายมดี กว่าบุ 👱‍♂️👱‍♀️ซึ่งมีภาวะพิการทางด้านร่างกาย กระดูกบาง เปราะง่าย และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นชาวเผ่ากะเหรี่ยง 💛ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 🔸ซึ่งเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ พระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🔸

>>>รูปกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทสถานศึกษาดีเด่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทสถานศึกษาดีเด่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานทุกสังกัดให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และประเภทครูและคณาจารย์ จำนวน 1 รางวัล โดยมีนางสาวเอกรัตน์​ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี​ เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

พิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี😊วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 😊

💜ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี💜จัดพิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมนิทรรศการ การเรียนการสอน การฝึกอาชีพของนักเรียน เช่นการทำขนมไทย การปั้นดินน้ำมัน การทอผ้าซาโอริ.

>>>รูปกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 😊วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 😊

💜ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี💜 💛🧡ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 🧡❤️ “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” พิธีจุดเทียนชัยเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมลำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ณ.อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี🌄🏞

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 😊วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 😊

👶🏻👧ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี👶🏻👧 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"🤴😊

>>>รูปกิจกรรม

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์😊วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 😊

👶🏻👧ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี👶🏻👧 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 😊ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี😊

>>>รูปกิจกรรม

ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน

ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️ ได้จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน โดยมี นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี 🙂🙂 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️

>>>รูปกิจกรรม

ทีมงานส่งเสริมสุขภาพด็กวัยเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทีมงานส่งเสริมสุขภาพด็กวัยเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2563 💚ทีมงานส่งเสริมสุขภาพด็กวัยเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 💚 ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี🏫🏫🏙🏙 ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสำรวจและตรวจนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและมีผลเลือดผิดปกติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากโรคอ้วน ส่งเสริมและแก้ไขปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย ✅✅✅ โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ😊😊😊

>>>รูปกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 😊ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี😊 จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 🩺ตรวจพัฒนาการ,ตรวจวัดสายตา,ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ให้นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคและวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี 🙂🩺⛹️ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหม้อ ในการคัดกรองสุขภาพในครั้งนี้ ☺️☺️ขอขอบคุณคะ🙏🙏

>>>รูปกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษ

โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 🎇ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี🎇 👨‍🏫จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษ👩‍🏫 😍ในหัวข้อหลักการจัดการศึกษาพิเศษ👩‍🦽 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดกลุ่มสร้างบทบาทสมมุติในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนผู้พิการแต่ละประเภท รวม 9 ประเภท 😍😍😍😍

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563

กิจกรรมลอยกระทงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 🌺ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง🎇🎇🎇 โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อปลูกฝั่งน้องๆนักเรียนให้รักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไป และเป็นการส่งเสริมงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ มีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโบราณสร้างสีสันแก่ผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมการประกวดการแต่งกาย การประดิษฐ์กระทงในรูปแบบต่างๆ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีครูพร้อมบุคลากรดูดูแลน้องๆนักเรียนอย่างใกล้ชิด 😍😍😍😍

>>>รูปกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 23 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

.

>>>รูปกิจกรรม

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร หัวข้อเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีค้นหาผู้เรียนเด็กพิการ

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 👨‍🏫👩‍🏫จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร หัวข้อเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีค้นหาผู้เรียนเด็กพิการ 📱💻เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโลยีในการสร้างฐานข้อมูลที่เข้มแข็งสำหรับการเข้าถึงเด็กนักเรียนพิการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเก็บข้อมูลสารสนเทศในการจัดการวางแผนการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับเด็กพิการในแต่ละพื้นที่ 🧑‍🦽👩‍🦽🥰

>>>รูปกิจกรรม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ต้อนรับรองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับนายอนุชิต จันทอุปรี และนางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยได้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงาน พร้อมนายศุภชัย ธาราศานิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 🥰

>>>รูปกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

🙂กิจกรรมการเรียนการสอน🙂

กิจกรรมการเรียนการสอน🎉ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน🎉 กิจกรรม "มาม่าพาอิ่ม" วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองในการประกอบอาหารอย่างง่าย และรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง โดยได้นำผักบุ้งจากที่นักเรียนเคยได้ช่วยกันปลูกมาเป็นวัตถุดิบ และรับประทานกัน กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 🧡🧡🧡 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

🙂กิจกรรมการเรียนการสอน🙂

กิจกรรมการเรียนการสอน🎇11มีนาคม 2564🎇 🌅ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี🌅 🎤🎼🎹🪘กิจกรรมดนตรีบำบัด 🎵🔊🎷🪘🎹 กับการเต้นประกอบจังหวะ👧👶🏻 เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 💪มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานประสาสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ👨‍🎤 และช่วยให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดได้ ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย รวมทั้งช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีได้❤🤗🤗🤗 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

🙂กิจกรรมการเรียนการสอน🙂

กิจกรรมการเรียนการสอนวันศุกร์สดใสกับ 🧡🥰ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ😘 👩‍🏫กิจกรรม รสชาติอาหาร (ครูเกตุ)👩‍🏫 📌เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติอาหาร บอกถึงรสชาติต่างๆ ได้เเก่ เปรียว หวาน เเละเค็ม โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ในการรับรู้ได้🍉🍊🍎🍓 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

🙂กิจกรรมการเรียนการสอน🙂

กิจกรรม E-Classroomวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 😉กิจกรรม E-Classroom🙂 คุณครูให้นักเรียนดูVDO เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(vovid19) โดยให้ความรู้ทั้งคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและหมั่นทำความมือทุกครั้ง ก่อน-หลัง การหยิบจับสิ่งของ หรือการรับประทานอาหาร 👍✌️ 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

🙂กิจกรรมการเรียนการสอน🙂

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 🙂กิจกรรมการเรียนการสอน🙂 ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่อง การใช้สื่อจำลอง การรูดซิป โดยคุณครูสอนวิธีรูดซิปที่ถูกต้อง ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งจับหัวซิป🤏🤌 แล้วใช้มืออีกข้างจับที่จุดปลายของซิปเพื่อดึงขึ้น และรูดลง 🤌🤌ให้นักเรียนใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์มือและตา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้☺️☺️ 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คงารุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสาร ปปช.07

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>แบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

>>>เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน

>>>เอกสาร ปปช

>>>เอกสารสรุปราคาอาคารก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนบุคคลออทิสติก)และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ครผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย การทำนาเกลือ ทะเลหาดเจ้าสำราญ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

โปรแกรม IEP Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรแกรม IEP Online ใหม่

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

โปรแกรม IEP Online ใหม่Download

คู่มือการติดตั้งเพื่อใช้งานโปรแกรม IEP OnlineDownload

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 7)Download

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 10)Download

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การตั้งค่า Local Language สำหรับ Windows 7Download

การเปลี่ยน FONT ใน IEP Online Program สำหรับ Windows 10Download

กรณี Font ที่ Desktop เพี้ยน (font ตัวเล็กอ่านไม่ออก)

ให้แตกไฟล์และติดตั้งลงเพิ่มในระบบ c\:windows\fontsDownload

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

การพิมพ์ IEP ไปที่ MS Word เช่น เลือกพิมพ์ คป.01 ออกไปที่โปรแกรม Microsoft WordDownload

การ Export รายงานจากโปรแกรม IEP Online 1.61.3 ไปที่โปรแกรม Microsoft ExcelDownload