ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

ผลงานวิชาการ งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

คลังความรู้

คลังความรู้ สำหรับผู้ปกครองนำไปฝึกบุตร-หลาน ขณะอยู่บ้าน

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน

ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️ ได้จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน โดยมี นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี 🙂🙂 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️

>>>รูปกิจกรรม

ทีมงานส่งเสริมสุขภาพด็กวัยเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทีมงานส่งเสริมสุขภาพด็กวัยเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2563 💚ทีมงานส่งเสริมสุขภาพด็กวัยเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 💚 ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี🏫🏫🏙🏙 ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสำรวจและตรวจนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและมีผลเลือดผิดปกติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากโรคอ้วน ส่งเสริมและแก้ไขปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย ✅✅✅ โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ😊😊😊

>>>รูปกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 😊ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี😊 จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 🩺ตรวจพัฒนาการ,ตรวจวัดสายตา,ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ให้นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคและวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี 🙂🩺⛹️ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหม้อ ในการคัดกรองสุขภาพในครั้งนี้ ☺️☺️ขอขอบคุณคะ🙏🙏

>>>รูปกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษ

โครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 🎇ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี🎇 👨‍🏫จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่ครูการศึกษาพิเศษ👩‍🏫 😍ในหัวข้อหลักการจัดการศึกษาพิเศษ👩‍🦽 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดกลุ่มสร้างบทบาทสมมุติในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนผู้พิการแต่ละประเภท รวม 9 ประเภท 😍😍😍😍

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563

กิจกรรมลอยกระทงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 🌺ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง🎇🎇🎇 โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อปลูกฝั่งน้องๆนักเรียนให้รักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไป และเป็นการส่งเสริมงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ มีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโบราณสร้างสีสันแก่ผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมการประกวดการแต่งกาย การประดิษฐ์กระทงในรูปแบบต่างๆ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีครูพร้อมบุคลากรดูดูแลน้องๆนักเรียนอย่างใกล้ชิด 😍😍😍😍

>>>รูปกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 23 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

.

>>>รูปกิจกรรม

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร หัวข้อเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีค้นหาผู้เรียนเด็กพิการ

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 👨‍🏫👩‍🏫จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร หัวข้อเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีค้นหาผู้เรียนเด็กพิการ 📱💻เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโลยีในการสร้างฐานข้อมูลที่เข้มแข็งสำหรับการเข้าถึงเด็กนักเรียนพิการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเก็บข้อมูลสารสนเทศในการจัดการวางแผนการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับเด็กพิการในแต่ละพื้นที่ 🧑‍🦽👩‍🦽🥰

>>>รูปกิจกรรม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ต้อนรับรองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับนายอนุชิต จันทอุปรี และนางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยได้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงาน พร้อมนายศุภชัย ธาราศานิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 🥰

>>>รูปกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร และนักกายภาพบำบัด 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ ☺️☺️ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👶🏻👩‍🦰ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล👩‍🦰👧✍️ให้บริการกับเด็กที่รอรับการรักษา ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การอ่าน ✍️📖📚เช่น การอ่านหนังสือ การฝึกบวก ลบ คูณ หาร ฝึกอ่านพยัญชนะ ฝึกต่อเลโก้รูปตามจินตนาการ 📑📄โดยมีนักเรียนมาเข้ารับบริการ และเสริมทักษะต่างๆที่นักเรียนสนใจ🧑‍🦰👩‍🦰👶🏻👧 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร และนักกายภาพบำบัด 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร และนักกายภาพบำบัด 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คงารุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสาร ปปช.07

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>แบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

>>>เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน

>>>เอกสาร ปปช

>>>เอกสารสรุปราคาอาคารก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนบุคคลออทิสติก)และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ครผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย การทำนาเกลือ ทะเลหาดเจ้าสำราญ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

โปรแกรม IEP Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรแกรม IEP Online ใหม่

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

โปรแกรม IEP Online ใหม่Download

คู่มือการติดตั้งเพื่อใช้งานโปรแกรม IEP OnlineDownload

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 7)Download

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 10)Download

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การตั้งค่า Local Language สำหรับ Windows 7Download

การเปลี่ยน FONT ใน IEP Online Program สำหรับ Windows 10Download

กรณี Font ที่ Desktop เพี้ยน (font ตัวเล็กอ่านไม่ออก)

ให้แตกไฟล์และติดตั้งลงเพิ่มในระบบ c\:windows\fontsDownload

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

การพิมพ์ IEP ไปที่ MS Word เช่น เลือกพิมพ์ คป.01 ออกไปที่โปรแกรม Microsoft WordDownload

การ Export รายงานจากโปรแกรม IEP Online 1.61.3 ไปที่โปรแกรม Microsoft ExcelDownload