ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งสำนักงานอยู่ภายใน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (หลังเก่า)ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 ได้เห็นชอบในหลักการมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการและให้ดำเนินการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและเห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานของการศึกษาเพื่อคนพิการโดยให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีทำหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษาบำบัดฟื้นฟู แและดำเนินการระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชนต่อไป ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงประกาศตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขึ้น

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

ป้ายหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

อาคารเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

Valid XHTML 1.0 Strict