ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

<

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

การเรียนการสอน กิจกรรม E-Classroom

ประจำวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 >>>ภาพกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

การเรียนการสอน กิจกรรมศิลปะบำบัด

ประจำวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 >>>ภาพกิจกรรม

ประจำวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 >>>ภาพกิจกรรม

ประจำวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2559 >>>ภาพกิจกรรม

การเรียนการสอน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบำบัด

ประจำวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 >>>>ภาพกิจกรรม

ประจำวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2559 >>>>ภาพกิจกรรม

การเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีบำบัด

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 >>>ภาพกิจกรรม

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 >>>ภาพกิจกรรม

Valid XHTML 1.0 Strict