ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

การแสดงรายลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เดือนกันยายน 2563

เดือนกันยายน 2562

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

งบทดลองเดือนตุลาคม 2560

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองเดือนมกราคม 2561

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองเดือนมีนาคม 2561

งบทดลองเดือนเมษายน 2561

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

งบทดลองเดือนตุลาคม 2561

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561

งบทดลองเดือนธันวาคม 2561

งบทดลองเดือนมกราคม 2562

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองเดือนมีนาคม 2562

งบทดลองเดือนเมษายน 2562

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562

งบทดลองเดือนกันยายน 2562

งบทดลองเดือนตุลาคม 2562

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562

งบทดลองเดือนธันวาคม 2562

งบทดลองเดือนมกราคม 2563

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองเดือนมีนาคม 2563

งบทดลองเดือนเมษายน 2563

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563

งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2563

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563

งบทดลองเดือนกันยายน 2563

งบทดลองเดือนตุลาคม 2563

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563

งบทดลองเดือนธันวาคม 2563

งบทดลองเดือนมกราคม 2564

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict