ผู้อำนวยการศูนย์

..................

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

งบทดลองเดือนตุลาคม 2560

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองเดือนมกราคม 2561

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองเดือนมีนาคม 2561

งบทดลองเดือนเมษายน 2561

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

งบทดลองเดือนตุลาคม 2561

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict