ผู้อำนวยการศูนย์

นายวีระ แก้วกัลยา

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

งบทดลองเดือนตุลาคม 2560

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองเดือนมกราคม 2561

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict