ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

นายศุภชัย  ธาราศานิต

นายศุภชัย ธาราศานิต

ประธานกรรมการ

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

นายแสวง เอี่ยมองค์

นายแสวง เอี่ยมองค์

กรรมการสถานศึกษา

นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์

นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร

กรรมการสถานศึกษา

นางชญาดา นาควัชรานันท์

นางชญาดา นาควัชรานันท์

กรรมการสถานศึกษา

นางโฉมยง โต๊ะทอง

นางโฉมยง โต๊ะทอง

กรรมการสถานศึกษา

นางนันทวัน อังกินันทน์

นางนันทวัน อังกนันทน์

กรรมการสถานศึกษา

นายสามารถ นาควัชรานันท์

นายสามารถ นาควัชรานันท์

กรรมการสถานศึกษา

นางศิริพร พิทยบำรุง

นางศิริพร พิทยบำรุง

กรรมการสถานศึกษา

นายวีระ แก้วกลัยา

นายวีระ แก้วกลัยา

กรรมการและเลขานุการ

Valid XHTML 1.0 Strict