ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

การเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฎร์วัฒนา) ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 >>>ภาพกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict