ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

การเรียนการสอน

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๕๙

รายละเอียด

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๙

รายละเอียด

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๓-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict