ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2559

งบแสดงฐานะการเงินเดือนธันวาคม 2559

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมกราคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมีนาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนเมษายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤษภาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมิถุนายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกรกฎาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนสิงหาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมกราคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมีนาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนเมษายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤษภาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมิถุนายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกรกฎาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนสิงหาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมกราคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมีนาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนเมษายน 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤษภาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมิถุนายน 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกรกฎาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนสิงหาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมีนาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนเมษายน 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤษภาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมิถุนายน 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกรกฎาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนสิงหาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมกราคม 2564

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมีนาคม 2564

Valid XHTML 1.0 Strict