ผู้อำนวยการศูนย์

..................

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2559

งบแสดงฐานะการเงินเดือนธันวาคม 2559

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมกราคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมีนาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนเมษายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤษภาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมิถุนายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกรกฎาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนสิงหาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมกราคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมีนาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนเมษายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤษภาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนมิถุนายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกรกฎาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนสิงหาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2561

Valid XHTML 1.0 Strict